Actele necesare pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de dizabilitate:

  • Certificat medical Tip A5 (copie şi original) eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acrediate (Ambulatorii de Specialitate sau Spitale publicate pe site-ul DSPMB) şi alte documente medicale reprezentative pentru evaluarea stării de sănătate a copilului (bilete de iesire din spital, tratamente, recuperare) în copie
  • Certificat de naştere copil – copie
  • BI/CI părinţi sau reprezentanţi legali – copie
  • Certificat de căsătorie părinţi sau în funcţie de caz Certificat de deces, Sentinţa Judecătorească de divorţ, Hotărâre de plasament
  • Adeverinţe de venit /taloane de pensie de la ambii părinţii
  • Fişa psihologică  – formular tip –
  • Fisa medicală sintetică – formular tip –
  • Fișa psihopedagogică – formular tip-
  • Dosar cu şina

Eliberarea certificatului de orientare şcolară şi profesională:

Prin punerea în aplicare a art.50 alin (1) din Legea nr.1/2011-Legea Educaţiei Naţionale şi a OMECTS nr.6552/13.12.2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special, evaluarea şi orientarea profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale special se realizează de către Centrul Municipiului Bucureşti de Asistenţă Educaţională, cu sediul în str.Heliade între Vii, nr.36, Sector 2.

Evaluarea:

Asistentul social va stabili împreuna cu petentul şi membrii echipei de evaluare

 • Data evaluării
  • Locul în care se va desfăşura (exista posibilitatea evaluării la domiciliu pentru copiii nedeplasabili şi actele ce sunt necesare pentru întocmirea dosarului.
 • Copilul, la data şi locul stabilit, va fi evaluat din punct de vedere al tulburărilor funcţionale (stabilite prin evaluarea medicală facută pe baza dignosticului medicului specialist curant) şi al stadiului de evoluţie, de complicaţii în activitatea şi participarea şociala (prin evaluarea psiho – socială).

Astfel, fiecare copil va fi evaluat de către medic ( în funcţie de afecţiune competentă evaluării va fi a medicului pediatru sau neuropsihiatru), psihologpsihopedagog şi asistent social.

Întocmirea dosarului:

În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru Protectia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară sau, dacă situaţia o impune stabilirea unei măsuri de protecţie.

Dosar la comisie:

Dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului, acesta îl analizează  şi
eliberează o Hotărîre cu anexele:

 • Certificat de încadrare în grad de dizabilitate pentru copii cu deficienţe (până la vârsta de 18 ani)
 • Plan de recuperare a copilului cu dizabilităţi (acces la servicii de specialitate recuperare, terapie,)